Калони оод
Счетоводни услуги

Пълно счетоводно обслужване

Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност.

Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи.

Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки-декларации по ЗДДС и данни на магнитен носител.

Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета.

Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активи.

Обработка на данните със счетоводен продукт.

ТРЗ и личен състав

Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори.

Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки.

Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски.

Изготвяне на платежните документи за разплащания към бюджета.

Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ.

Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж.

Годишно счетоводно приключване

Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети.

Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО.

Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Пл. Хан Кубрат 1
Сградата на РКС
Етаж 4, Офис 5
7000 Русе, България
BG 201 958 997

телефон

+359 876 880 383

-